Aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov

Aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov, pre jednotlivcov a pracovné tímy, celý kolektív školy,   v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

 1. Reforma obsahu a foriem vzdelávania v oblasti hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov a inovačních foriem vyučovania.
 2. Personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie na základných a materských školách

Popis vzdelávania

Zážitkové vzdelávanie zamerané na získanie nových kompetencií a sociálnych zručností podporujúcich inklúziu v školách.
Vzdelávací program je cieľovo orientovaný na sebapoznanie, seba rozvoj účastníkov vzdelávania s akcentom na kľúčové kompetencie a inklúziu.

 

Cieľ vzdelávania

Hlavným cieľom je prehĺbiť teoretické poznatky v oblasti hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov a metodík podporujúcich inkluzívne vzdelávanie.
Trénovanie zručností zameraných na poznávanie potrieb žiakov, akceptáciu rozdielnosti, sebakontrolu a riešenie konfliktov, hodnotenie a seba hodnotenie jednotlivcov a skupín, reflexia na proces vyučovania.

 

Cieľová skupina

 • učiteľ pre materské školy
 • učiteľ pre I. stupeň základnej školy
 • učiteľ pre II. stupeň základnej školy
 • učiteľ stredenej školy
 • odborný pedagogický zamestnanec

 

Rozsah aktualizačného vzdelávacieho programu

Je stanovený na 20 -24 hodín.

 • 8 hodín prednášok a zážitkových aktivít
  • Uvod do vzdelávania a zážitkové aktivity
  • Rozlišnosti- banány
  • Spätná väzba
  • Myšlienkové mapy a kontrolny panel
 • 6 hodín dištančného vzdelávania
 • 6 hodín vypracovanie a prezentácia

Účastník aktualizačného vzdelávania dostáva certifikát s časovou dotáciou vzdelávacieho formátu.

Záväzná prihláška

Fakturačné údaje odberateľa