Vzdelávanie pre organizácie a školy

Aktualizačné vzdelávanie ako prostriedok profesijného rozvoja zamestnancov školy

 • pre pedagogických zamestnancov,
 • pre jednotlivcov,
 • pre pracovné tímy,
 • pre celý kolektív školy,   v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov.
  1. Manažovanie materskej školy v novom školskom roku 2023/2024
  2. Aktuálne zmeny v školskom zákone a v ostatných súvisiacich zákonoch a ich účinnosť
 • V súlade § 40, ods. 1 zákona 138/2019 Z.z. je profesijný rozvoj proces:
  • prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania profesijných kompetencií,
  • získavania profesijných kompetencií na výkon špecializovaných činností alebo výkon vedúceho pedagogického zamestnanca,
  • získavania profesijných kompetencií vyššieho kariérového stupňa,
  • overovania profesijných kompetencií na zaradenie do vyššieho kariérového stupňa,
  • získavania vzdelania na splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon ďalšej pracovnej činnosti alebo využívania a hodnotenia získaných profesijných kompetencií.

Cieľ vzdelávania

Cieľom aktualizačného vzdelávania je podľa potrieb zriaďovateľa, školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci

 1. udržiavanie alebo obnovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti,
 2. získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii alebo
 3. získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti.

Cieľová skupina

 • učiteľ pre materské školy

Rozsah aktualizačného vzdelávacieho programu

Je stanovený na 10 -24 hodín.

 • 8 hodín prezenčného vzdelávania
 • 4 hodiny dištančného vzdelávania

Účastník aktualizačného vzdelávania dostáva certifikát s časovou dotáciou vzdelávacieho formátu.

Záväzná prihláška

Fakturačné údaje odberateľa