O nás

JUEM, n.o. je nezisková organizácia, ktorá poskytuje v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z.z o neziskových organizáciách nasledujúce prospešné služby:

Organizácia má ambíciu dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu. Tým je dlhodobé a stabilné zamestnávanie:

s dôrazom na občanov regiónu Oravy.

Nezisková organizácia prispieva k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu nasledovným spôsobom:

Poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti zamestnanosti a to zamestnávaním zraniteľných osôb a/alebo znevýhodnených osôb.

Tieto si osvoja pracovné návyky a získajú nové zručnosti pre výkon povolania, čo zvýši šance na ich opätovné spoločenské začlenenie berúc do úvahy ich novonadobudnutú mieru finančnej autonómie a samostatnosti, sebadôvery či schopnosti fungovať v prostredí pracovného kolektívu.

Uvedené bude mať na osoby pozitívny sociálny vplyv. Dôjde k odstráneniu vylúčenia týchto osôb a k ich začleneniu z okraja spoločnosti do reálneho života.